Protestantse Gemeente Bilthoven


Bestuur en organisatie

De Protestantse Kerk in Nederland kent drie bestuurslagen: landelijk de generale synode, regionaal de classicale vergadering en plaatselijk de kerkenraad of, als er meerdere wijkgemeenten zijn, de algemene kerkenraad en wijkkerkenraden.

De Protestantse Gemeente Bilthoven* kent twee wijkgemeenten, de wijkgemeente Centrumkerk en de wijkgemeente De Ark. Deze hebben beide een wijkkerkenraad. Daarnaast is er een algemene kerkenraad (AK) die een aantal taken, voor de gemeente als geheel van belang, voor haar rekening neemt.

De wijkkerkenraden worden als de eigenlijke kerkenraad beschouwd, zoals de wijkgemeente de eigenlijke gemeente is. Aan de wijkgemeenten is, kerkordelijk, o.a. de zorg opgedragen voor de dienst van het Woord en sacramenten, voor catechese en geestelijke vorming, voor diaconaat en missionair werk, voor pastoraat en opzicht.

Verantwoordelijkheden en uitvoering

De algemene kerkenraad is dus verantwoordelijk voor de gemeente (Protestantse Gemeente Bilthoven) als geheel. Het dagelijks bestuur van de AK wordt gevormd door het moderamen. Voor een wijkgemeente geldt dezelfde structuur. De verantwoordelijkheden, nadere verdeling van taken en bevoegdheden, ook onderling, zijn beschreven in de plaatselijke regelingen voor de algemene kerkenraad en wijkkerkenraden.

De plaatselijke regeling is gebaseerd op de kerkorde, en bedoeld om het kerkelijk leven en werken binnen de gemeente in goede banen te leiden, en zo haar roeping als kerk te kunnen beantwoorden.

De algemene kerkenraad is verantwoordelijk voor het algemene beleid in de gemeente zowel op geestelijk als op financieel terrein. De AK heeft de verantwoordelijkheid voor de traktementen en vergoedingen van de predikanten en stelt de begrotingen en jaarrekeningen vast. Daarnaast heeft de algemene kerkenraad een coördinerende taak. De uitvoering van het beleid wordt toevertrouwd aan het college van kerkrentmeesters (CvK) (vermogensrechtelijke aangelegenheden; financiën, personeelszaken en gebouwen) en college van diakenen (CvD) voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van diaconale aard. De algemene kerkenraad heeft steeds de stem van de beheerders in zijn midden, zodat de algemene kerkenraad de financiële kant van zijn beleid niet uit het oog verliest; de colleges weten zich als kerkenraadsleden medeverantwoordelijk voor het gehele beleid van de algemene kerkenraad, zodat bij het beheren het algemene beleid niet uit het oog wordt verloren. Voor een goede gang van zaken in de gemeente is het daarom van wezenlijk belang dat de algemene kerkenraad en de colleges goed samenwerken.

Beleidsplan

Het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Bilthoven voor de periode 2016-2019 is hier te vinden:
Beleidsplan PGB 2016-2019