Protestantse Gemeente Bilthoven


Pastoraat

HUISBEZOEK

De predikant en de ouderlingen behartigen samen met bezoekbroeders het pastorale bezoekwerk in de gemeente. Tenminste eens in de twee jaar zal de wijkouderling u benaderen om, doorgaans vergezeld van een bezoekbroeder een huisbezoek bij u af te leggen. In bijzondere situaties kunt u te allen tijde contact opnemen met de predikant of uw wijkouderling.

PASTORAAL TEAM (PT)

Het Pastoraal Team (PT) bestaat uit een aantal vertrouwenspersonen,dat een speciale opleiding gehad hebben voor specialistische pastorale zorg. Voor de kerkenraad is door de vertrouwenspersonen geheimhouding beloofd van alles wat hen ter ore komt. Dit PT is een commissie van bijstand van de kerkenraad. Als u zorgen heeft van welke aard dan ook, en u wilt graag uw verhaal kwijt, dan kunt u contact opnemen met een van de contactpersonen. U kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met de wijkpredikant of uw wijkouderling. De vertrouwenspersonen worden ook ingezet naast de reguliere hulpverlening bijvoorbeeld als iemand tijdelijk een extra klankbord nodig heeft. Het is goed dat we als gemeenteleden naar elkaar omzien met de bewogenheid van de Heere Jezus. Binnen het PT wordt door een aantal mensen ook in het bijzonder omgekeken naar de jeugd van onze gemeente.

PASTORALE COMMISSIE

De bezoekende ouderlingen vormen samen met de predikant en de bezoekbroeders en pastoraal team de zogeheten pastorale commissie. Deze commissie vergadert eenmaal per seizoen ten behoeve van de onderlinge toerusting in het bezoekwerk en de praktische afstemming daarvan. Driemaal per jaar vergadert het consistorie, dat is de predikant met de wijkouderlingen.

Neem eventueel contact op via onderstaand formulier:

[contact-form-7 404 "Not Found"]

ZIEKTE

Bij ziekte en met name bij opname in of ontslag uit het ziekenhuis ontvangt de predikant, de scriba of uw wijkouderling graag zo spoedig mogelijk bericht.

BEGRAFENIS

In geval van overlijden wordt de nabestaanden vriendelijk verzocht contact op te nemen met de predikant, scriba of wijkouderling over de dag, de tijd en plaats van de begrafenis. Voorafgaand aan de begrafenis gaat de predikant voor in een dienst van Woord en Gebed, hetzij aan huis, hetzij in een kerkgebouw, hetzij in de aula op de begraafplaats. Na afloop van de begrafenis leidt de wijkouderling desgewenst de koffiemaaltijd, waarbij hij eindigt met schriftlezing en gebed.

HUWELIJK

Op grond van de bijbelse betekenis van het huwelijk stimuleert de kerkenraad dat zij die als man en vrouw samen door het leven willen gaan, kiezen voor het huwelijk en niet voor samenwonen.

Degenen, die op de trouwdag hun huwelijk kerkelijk willen laten bevestigen en Gods zegen willen vragen over deze belangrijke stap in hun leven, worden verzocht inzake de vaststelling van de trouwdatum te overleggen met predikant of scriba. Voor de bevestiging en inzegening nodigt de predikant, scriba of wijkouderling het bruidspaar uit voor een gesprek over de trouwdienst en over het christelijk huwelijk.

VERJAARDAGSFONDS

Op uw verjaardag ontvangt u een gelukwens namens onze gemeente. Via een envelopje, dat na enkele dagen weer wordt opgehaald of dat u kunt deponeren in de collectezak, of via een bijgevoegde acceptgiro kunt u vrijwillig een bijdrage geven die ten goede komt aan het kerkenwerk in onze gemeente (wijkkas).

GELUIDSOPNAMEN

Van alle diensten in de Zuiderkapel worden opnamen gemaakt die daarna op een cd worden gebrand. Deze cd’s zijn verkrijgbaar voor een bedrag van € 2,50.

BANKREKENINGNUMMERS

Het bankrekeningnummer van de wijkgemeente De Ark bij de Rabobank is NL02 RABO 0308 3690 33 t.n.v. Herv. Wijkgemeente De Ark, Bilthoven.

De diaconie heeft een bankrekening bij de Rabobank, nummer NL59 RABO 0308 3179 55 t.n.v. Diaconie Herv. Gemeente, Bilthoven te Zeist.