Protestantse Gemeente Bilthoven


Besluitvorming fusie

Het besluitvormingsproces over de fusie, kerkelijk ‘de vereniging’ genaamd,
verloopt voorspoedig. Alle kerkenraden (Gereformeerd, Noord, Zuid en de
Ark) hebben inmiddels het besluit tot vereniging ondertekend. De volgende
stap is het kennen en horen van de gemeente. Voor de Ark vindt dit op 17
november a.s. plaats en voor Gereformeerd, Noord en Zuid zal dit plaats
hebben onmiddellijk na de dienst van zondag 30 november a.s. Waar wordt
de gemeente in gekend en over gehoord? Allereerst over de vereniging zelf,
maar ook over de nieuwe plaatselijke regeling (zeg maar de in acht te nemen
spelregels voor de PGB ) zoals die zal gaan gelden vanaf moment van
vereniging en het beleidsplan voor de komende 4 jaar (2015 t/m 2018). In het
beleidsplan is in hoofdlijnen aangegeven hoe we de nieuwe organisatie tot
een succes willen gaan maken, met een goede onderlinge samenwerking (we
zijn dan namelijk één gemeente). De plaatselijke regeling en het beleidsplan
zijn hieronder te downloaden en zullen natuurlijk op het
gebruikelijke adres (kerkelijk bureau) ter inzage worden gelegd. Begin
december willen we de vervolg stap maken, te weten toestemming vragen
aan de classis om het besluit tot vereniging daadwerkelijk te mogen gaan
uitvoeren. Na verkrijging van die toestemming zal ander maal een kennen en
horen van de gemeente plaats hebben te vinden (dat is kerkordelijk zo
geregeld). Bericht daarover volgt later.